Kierownik gospodarczy

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2800.00 PLN
Zakres obowiązków: kierowanie zespołem pracowników obsługi w tym określanie zakresu zadań,
czynności i odpowiedzialności; dbałość o zapewnienie warunków BHP;
wnioskowanie o zwiększenie premii oraz przyznanie nagród i odznaczeń;
zapewnienie sprawności techniczno eksploatacyjnej budynków i urządzeń
w tym realizacja zamówień publicznych, nadzór nad magazynem
materiałowym; planowanie budżetu szkoły na wydatki gospodarczo –
administracyjne; organizowanie przeglądów technicznych obiektów i
wyposażenia; prowadzenie na bieżąco ewidencji środków trwałych i
pozostałych środków trwałych w programie VULCAN; negocjowanie
warunków wynajmu pomieszczeń oraz wystawianie rachunków najemcom;
prowadzenie w całości spraw inwentaryzacyjnych; nadzorowanie umów z
dostawcami mediów, opisywanie faktur, praca w godz. 7-15