Asystent rodziny

Miejsce pracy: Tarnów Opolski, Stawka minimalna: 700.00 PLN
Zakres obowiązków: obowiązki wynikające z art. 15ust.1 Dz.U. z 2013r. poz.135 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, głownie:opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, udzielanie wsparcia dzieciom, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, praca na umowę zlecenie, następnie umowa o pracę; koniecznie własny samochód; w przypadku posiadania wykształcenia średniego udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, nauki o rodzinie lub praca socjalna – nie jest wymagany staż pracy